Documenten

Griffies en handelsrechtbanken  

Handelsvennootschap

Indienen en publiceren van alle uittreksels van de notulen voor alle juridische vennootschapsvormen en van de statuten van buitenlandse vennootschappen die zich in België vestigen, EESV, ESV.

VZW

 • Homologeren van de benoeming van een vereffenaar.  
 • Homologeren van de verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening.
 • Indienen van het verslag voorafgaand aan de afsluiting van de vereffening.
 • Leveren van gelijkvormige gecertificeerde akte-uittreksels.
 • Leveren van een uittreksel van het handelsregister en ECB. Inschrijvingscertificaat.
 • Leveren van certificaten van niet faling.
 • Registreren van bevoorrechte facturen.
 • Indienen van alle jaarrekeningen (in alle zetels van de Nationale Bank van België).
 • Leveren van kopieën van balansen die zijn ingediend bij de NBB.

Registratiebureau

Registratie en zegels

 • van statuut onderhandse akte;
 • van verhogingen van het sociaal fonds;
 • van bedrijfshuurovereenkomsten en huurovereenkomsten van appartementen;
 • van alle andere overeenkomsten.  

BTW-administratie

Activering

Wijziging

Schrapping

Belgisch Staatsblad en financiële kranten

 • Publicatie van de oproepingen voor algemene vergaderingen via de pers (met het leveren van bewijsstukken).  
 • Publicatie van de statuten van Verenigingen zonder winstoogmerk. 
 • Publicatie van de betalingen van dividenden en andere berichten aan aandeelhouders (in eender welke gewenst krant). 
 • Leveren van bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of vrije of gecertificeerde gewaarmerkte fotokopieën van akten die uitgeput zijn bij het B.S.
 • Beëdigde en vrije vertalingen.
 • Legalisering van handtekeningen in de verschillende Ministeries.
 • Zoeken naar benamingen met het oog op het vormen van nieuwe vennootschappen en diverse onderzoeken betreffende de maatschappelijke zetel, de bestuurders… enz. van een welbepaalde vennootschap…

Inleiden van de formaliteiten bij de ECB voor het bekomen van attesten

Rechtspersoon

 • van de capaciteit inzake basisbeheer  
 • van de vestiging
 • van de Registratie/Wijziging/Schrapping Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Natuurlijk persoon

 • van de capaciteit inzake basisbeheer 
 • van de vestiging
 • van de Registratie/Wijziging/Schrapping Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Sociale verzekeringen

Wij zullen uw vennootschap en/of de zaakvoerders ervan kosteloos inschrijven in de Sociale Verzekeringskas die u zelf kiest.

Wij werken met alle kassen en wij bevelen in het bijzonder Partena, Entraide Groupe, Groupe S en Securex aan.

Top